بیمه

بيمه باربری کالا جهت جبران هزینه های ناشی از خطرهای احتمالی در حمل و نقل توصیه میشود.

سفارشات مشتریان ما بنابه درخواست آنان قابل بیمه کردن در شرایط و پوشش ریسک مورد نظر آنها میباشد.