گنطار

شکل میوه: تخم مرغی

نوع میوه: نرم

رنگ میوه: قهوه ای متمایل به قرمز

مرحله مصرف:رطب، خرما

زمان برداشت: شهریور (September)

شرایط نگهداری: در جای خنک و خشک

مشخصات:

از جمله ارقام مرغوب و صادراتی محسوب میگردد. رنگ آن در مراحل رسیدن از سبز به زرد و از زرد به قهوه­ای کم رنگ تغییرپیدامیکند. همچنین متوسط وزن میوه آن 4.5 گرم میباشد. در این گونه میزان چسبندگی هسته به میوه کم است.